• |
  • رزرو: 4-33336791-038

 

 

در افق چشم انداز گروه هتلهای بین المللی پارسیان :

 

“ با تمایزی بر گـرفـته از فـرهنـگ ایـرانـی اسـلامی و بـرنـد مـعتبر جهانی ،پیشرو در ارائه خـدمات نـوین هتـلداری “