• |
  • رزرو: 4-33336791-038

 

 

سهامداران

تعداد سهام

درصد

شرکت هلدینگ سیاحتی و تفریحی پارسیان 

1,020,000,000

51

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

979,999,998

48.99999

شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص)

1

0.000005

شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن (سهامی خاص)

1

0.000005

جمع کل

2,000,000,000

100