• |
  • رزرو: 4-33336791-038

اعضای هیئت مدیره شرکت هتلهای بین المللی پارسیان

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

1

سیدحسن میریحیایی

رئیس هیئت مدیره

2

علی دستجردی

مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

3

الهام السادات میرحسینی محمدی

عضو هیئت مدیره