• |
  • رزرو: 4-33336791-038استراتژی های اصلی

توسـعه سـهم بازار هـتلداری

توسعه كيفيت و سـلامت در ارائـه خـدمات متنوع

حـداکثـر بهـره بـرداری از ظـرفیت

توسـعه منابـع انسانـی

توسعه و یکـپارچه سازی نـظام بـازاریـابی